Pakalpojumi

Publiskās rīcībpolitikas izstrāde & izvērtējums

Darbs ar valsts politiku (nacionālas, nozaru, reģionālās vai pašvaldību stratēģijas) vai specifiskiem publiskās pārvaldes projektiem tādās jomās, kā infrastruktūra, procesu efektivitāte, pārvaldes institūciju administratīvā kapacitāte vai cilvēkkapitāla attīstība, kā arī valsts finansēto projektu ex-ante un ex-post izvērtējumu veikšana

Publiskās rīcībpolitikas reformu un aktivitāšu izvērtējums, tai skaitā ES Kohēzijas politikas programmu un projektu, kā arī jaunu regulu grozījumu ietekmes izvērtējums pirms to ieviešanas

Daži no izaicinājumiem, ar kuriem mēdz saskarties publiskā sektora organizācijas:

  • Pieredzes trūkums valsts administrācijas noteiktos sektoros un jomās: specifisku valsts sektoru stratēģijas, sektoru pārvaldības stratēģijas (enerģētika, izglītība, ārpolitika u.c.), reģionālās un pašvaldību stratēģijas (investīciju piesaiste, tūrisms, ilgtspējīga attīstība u.c.)
  • Vajadzība pēc labākās prakses piemēru pārņemšanas un pieejas praktiskām zināšanām, ko var sniegt starptautiska ekspertu komanda
  • Vajadzība pēc profesionāliem padomiem, tehniskā atbalsta resursiem apjomīgos valsts pārvaldes institūciju vai trešo pušu finansētos projektos
  • Nepieciešamība pēc ārēja padoma, izstrādājot efektīvāko un efektīgāko valdības programmu aktivitāšu plānu, kā arī objektīva programmu ietekmes izvērtējuma veikšana

Kādēļ izvēlēties konsultantu palīdzību?

  • Konsultanti izveidos komandu ar pieredzējušiem nozaru ekspertiem un projektu vadītājiem, lai palīdzētu izstrādāt atbilstošu un kvalitatīvu politiku
  • Konsultanti piedāvā plašu praktisku pieredzi, kas gūta līdzīgos īstenotos projektos Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kā arī pieeju starptautiskas ekspertu komandas pieredzei un zināšanām
  • Konsultanti izveido noteiktā nozarē pieredzējušu ekspertu komandu, kas ir pielāgota, lai apmierinātu visas projekta vajadzības un sniegtu zināšanas par atbilstošo metodoloģiju, labās prakses piemēriem utt.
  • Konsultanti sniedz objektīvu viedokli no malas  par rīcībpolitikas ietekmi
KĀ tas notiek

Projektu ideju ierosināšana un finansējuma identificēšana

Valsts pārvaldes institūcija vienpersoniski vai kopā ar konsultantiem izlemj par piemērotu projekta ideju (vajadzība pēc noteiktas stratēģijas vai profesionālas palīdzības konkrētā projekta jomā) un identificē nepieciešamo finansējumu  iekšējos resursos vai ar dažādu vietējo un / vai starptautisko fondu starpniecību

Rezultāts: izvirzīts projekta mērķis un apzinātas finansējuma iespējas

Projekta izstrāde

Uzvarot publisko iepirkumu konkursā, konsultanti veic iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītos uzdevumus, kā arī papildu uzdevumus atbilstoši piedāvājumam; piedāvātie ieteikumi ir balstīti uz rezultātiem un saskaņoti ar iesaistītajām pusēm un citiem stratēģiskiem dokumentiem

Rezultāts: klientam iesniegts gala ziņojums

Publiskās pārvaldes institūciju projektu īstenošana

Klients var ieviest piedāvātos ieteikumus patstāvīgi vai arī to ieviešana var būt daļa no mūsu komandas konsultatīvās iesaistes

Rezultāts: valsts politikas izstrāde un ieteikumu pilnīga un efektīva ieviešana