Pakalpojumi

Tirgus izpēte un klientu datu analīze

Ārējās un iekšējās informācijas ieguves un analīzes process, lai sniegtu noderīgus ieskatus lēmumu pieņemšanai

Daži izaicinājumi, ar kuriem uzņēmumi mēdz saskarties:

  • Jaunu izaugsmes iespēju identifikācija attiecībā pret klientiem, to segmentiem un tirgiem
  • Jaunu produktu ražošanas uzsākšana un pozicionēšana vai papildu noliktavas vienību izstrāde
  • Uzņēmuma nosaukuma un tēla maiņa vai esošu produktu atkārtota virzīšana tirgū
  • Trūkst izpratnes par klientu bāzi (klientu segmentācija, piedāvājumi mērķa grupām)
  • Pašreizējo piedāvājumu efektivitātes celšana
  • Problēmu stratēģiski risinājumi

Kādēļ izvēlēties konsultantu palīdzību?

  • Konsultantiem ir nepieciešamā pieredze, zināšanas un infrastruktūra ātrai un sarežģītai datu analīzei, kā arī datu efektīvai vizualizācijai
  • Konsultāciju pakalpojumi ietaupa klientu laiku, tādējādi lēmumi tiek pieņemti ātrāk un ieguldījuma atmaksāšanās sākas īsākā laika periodā
  • Konsultanti spēj aptvert dažādas kompetenču jomas (statistika, socioloģija, ekonometrija, mārketings un reklāma) un spēj efektīvi pielietot dažādās nozarēs un valstīs gūto pieredzi
  • Konsultanti nodrošina neitrālu un neatkarīgu datu interpretāciju
KĀ tas notiek

Iekšējais mārketinga audits

.Esošu produktu un zīmolu portfeļa analīze, to efektivitātes un esošo klientu tipu izvērtējums

Rezultāts: pārskats par uzņēmuma piedāvāto produktu klāstu un tā klientiem

Tirgus izpēte

Tirgus izpēte tiek veikta, iekļaujot tirgus struktūru, klientu izvēli un gaidas, klientu segmentāciju, kā arī konkurentu un izplatīšanas kanālu izpēti

Rezultāts: visaptveroša tirgus un tā aktuālo tendenču izpratne

Stratēģijas izstrāde

No visiem avotiem iegūtā informācija tiek izmantota, lai izstrādātu klienta vajadzībām pielāgotu stratēģiju, kas ietvertu jaunu produktu pozicionēšanu, klientu lojalitātes programmu, jaunu mārketinga stratēģiju eksistējošajiem produktiem un zīmoliem utt.

Rezultāts: visaptveroša stratēģija ar gatavu rīcības plānu

Īstenošana

 Ja nepieciešams, mēs palīdzam īstenot stratēģisko plānu, veicot ieviešanas procesa uzraudzību, kontrolējot starpposma rezultātus un palīdzot vadībai lēmumu pieņemšanā

Rezultāts: veiksmīgi ieviesta stratēģija atbilstoši tirgus iespējām